hibbard publishers

Company Info | Disclaimer
| Bard Publishers | Five Star Study Guides | Galactic Publications | GSAT | hibbard ebooks | Hibbard-Imisebe | Manx | Manx Juvenile | Thandi Art Press
Home /

Catalogue

IsiZulu   -  (16 to 20 of 47)

Ishungu lezizukulwane
Show Item Details   CT Msimang,
CM Mathaba,
SOZ Mkhize
ISBN 9781920522353
Grade 12
Add to order   Add to order

Isihlabelelo
Show Item Details   N. S. Ntuli
ISBN 9780947462512
UNtuli lapha usipha ehlabahlosile imidlalo enkundlanye ngempilo yomuntu ngamunye. UMbali yimbali yamaSwazi uthola iqiniso eliyimbibizane engayiwa ngokuzalwa kwakhe. Ubezazi jengembali yamaSwazi sonke lesi sikhathi, kodwa makhathaleni... Sizothini ngoba nomdlalo thi "Isihlabelelo" nawo uqoma liyachichima yiziyaluyalu zempilo? ...
Grade 9 - 12
Add to order   Add to order

Isizwe esisha
Show Item Details   L. Molefe
ISBN 9781919690506
Singathini–ke ngoba ukungaboni ngasolinye kukhona nasezinkukhwini nezinja namakati? Nokho uma nazo zilwanyana lezo zingakusukumela lokhu njengoba kwenzeka kule ndaba nathi bantu esizifuyile singaklwebhana siye siphinde sibuye nganeno. Make sibone-ke ukuthi alulukhulu yini esingalwethekela emkhankasweni ophunywe yiQhude elithwele le ndaba ...
Grade 8 - 9
Add to order   Add to order

Izimboko
Show Item Details   N. S. Ntuli
ISBN 9781919690995
Ubhoko yinduku ehambisana nehawu. Ihlala ilungele ukugwaza obhekene naye uma izinto sezizimbi, eyokuphonsa seyingasekho esimeni sokwenza umsebenzi wayo. Imidlalo enkundlanye esiyibekelwa ezithebeni yilo mbhali iyizimboko ezigwaza isitha zize zikhohlwe zigwaze ekhaya futhi. Kukhona lapho kushona khona ilanga kule midlalo, lapho umamezala ephoqeleka ukuphikisa izinqumo zakhe zakudala ngomakoti womfana wakhe. Waphonsa ngeyokuphonsa ezinganeni lezi kanti ubhoko lwakhe kuzofuneka luphenduke lugwaze yena kamuva. Le midlalo yonke iyizimboko ngokoqobo. Uma ungabhekanga kunobhoko ngelinye ilanga eliyobhobosa wena mathupha.
Grade 8 - 10
Add to order   Add to order

Kwashiyana izihlabo
Show Item Details   P.B. Maphumulo
ISBN 9781920412418
Lena inoveli esivula amehlo ngezinkinga kanye nobunzima izingane zabantu abamnyama ezihlangabezana nabo esikoleni esixube izinhlanga. Ngaphezu kokuba isikhathi esesikuso ngesezinguquko zikaHulumeni Wombuso Wentando Yeningi owakhelwe phezu koMthetho-sisekelo wezwe olawula ngokomqulu wamalungelo, kodwa kusenezikole ezinotamolukhuni bothishomkhulu abasaqhuba ngokohlelo oludala lobandlululo, lwengcindezelo nokucwasana ngokwebala. UKhethiwe noTusiwe bazithola sebebhekene nokuhlukumezeka ku-Mc Cartney, uMakhathini, ngokulandela inqubo nemigomo yokuvuselela izinkambo nemigudu yamagugu ase-Afrika ngokugcina amasiko, usikompilo izinkolelo nemikhuba yesizwe sakubo, yize kunezigaba ezithile eziphasiswe kuMthetho-sisekelo ezibavunayo kukho konke abakwenzayo. Yithenge le ncwadi sakhamuzi sakithi kwelengabadi yikhona uzozizwela nawe ukuthi kuphetha kanjani ngalezi zishabasheki zanhlangothi zombili ezingaboni ngaso linye neziholela ekushubeni kwesimo.
Grade 8 - 12
Add to order   Add to order

About Us | Contact Us | © 2004-2009 Hibbard Publishers (Pty) Ltd  []

 

    Catalogues

  Imprints
Bard Publishers
Five Star Study Guides
Galactic Publications
GSAT
hibbard ebooks
Hibbard-Imisebe
Manx
Manx Juvenile
Thandi Art Press
  Language
All Languages
Afrikaans
English
IsiNdebele
IsiXhosa
IsiZulu
Sepedi
Sesotho
Setswana
Siswati
Tshivenda
Xitsonga
  Learn Area/Genre
Chapter book
Drama
Essays
Folklore
GEMS
Languages/Tale
Letterkunde
Letters
Life Orientation
Life Skills
Lit. crit & analysis
Literacy
Literacy/Geletterdheid
Literacy/Maths
Literature
LLC
Mathematics
Maths
Maths/Numer.
Novel
Novelette
Numer./Lskills
Numeracy/Syfervaardigheid
Nursery rhymes
One-Act Plays
Poetry
Poets & poetry
Radio Drama
Reader
Short Stories
Traditional Literature
Wisk./Gesyfrd
Wiskunde